REGULAMIN PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2021

 1. Organizatorem konferencji PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2021 – (zwanej dalej: Sympozjum) jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Konarskiego 18C/2-11A (zwane dalej: Organizatorem). Sympozjum odbędzie się 7 października 2021r. w Hotelu Sound Garden w kompleksie Business Garden, przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa. Dostępna będzie transmisja live wydarzenia.
 2. Organizator umożliwia dwie osobne formy uczestnictwa w Sympozjum: stacjonarną (w Hotelu Sound Garden w Warszawie) oraz dostęp do transmisji online. Obie formy udziału są płatne. Forma stacjonarna może obejmować część konferencyjną lub część konferencyjną i galę konkursową. Dostęp do transmisji live obejmuje tylko część konferencyjną.
 3. Koszt netto stacjonarnego uczestnictwa w Sympozjum (konferencja i gala) wynosi:
  • dla osób z firm niebędących członkami PLGBC oraz osób fizycznych niebędących członkami indywidualnymi – 800 PLN netto + 23% VAT
  • dla osób z firm będących członkami PLGBC oraz członków indywidualnych – 250 PLN netto + 23% VAT
 4. Podana w punkcie 3 opłata obejmuje:
  • uczestnictwo w Sympozjum w dniu 7 października 2021 roku,
  • lunch i poczęstunek w trakcie przerw kawowych,
  • dostęp do materiałów konferencyjnych,
  • udział w gali po zakończeniu Sympozjum.
 5. Koszt netto stacjonarnego uczestnictwa w Sympozjum (tylko konferencja) wynosi:
  • dla osób z firm niebędących członkami PLGBC oraz osób fizycznych niebędących członkami indywidualnymi – 600 PLN netto + 23% VAT
  • dla osób z firm będących członkami PLGBC oraz członków indywidualnych – 100 PLN netto + 23% VAT
 6. Podana w punkcie 5 opłata obejmuje:
  • uczestnictwo w Sympozjum w dniu 7 października 2021 roku,
  • lunch i poczęstunek w trakcie przerw kawowych,
  • dostęp do materiałów konferencyjnych.
 7. Koszt netto dostępu do transmisji live Sympozjum (tylko konferencja) wynosi:
  • dla osób z firm niebędących członkami PLGBC oraz osób fizycznych niebędących członkami indywidualnymi – 480 PLN netto + 23% VAT
  • dla osób z firm będących członkami PLGBC oraz członków indywidualnych – 80 PLN netto + 23% VAT
 8. Podana w punkcie 7 opłata obejmuje:
  • Dostęp do transmisji live online,
  • Dostęp do prezentacji online,
  • Dostęp do dodatkowych materiałów online,
  • Dostęp do nagrań transmisji 90 dni po wydarzeniu.
 9. Zgłoszenie na Sympozjum następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego online na stronie internetowej: symposium.plgbc.org.pl i uiszczenie opłaty konferencyjnej na podstawie faktury proforma (wysyłanej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail) lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego online za pośrednictwem bramki Przelewy24 i uiszczenie opłaty konferencyjnej na podstawie instrukcji otrzymanych automatycznie z systemu Przelewy24. Organizator wyśle wiadomość z fakturą proforma lub fakturą VAT w przypadku płatności przez Przelewy24 w formacie pdf maksymalnie siedem dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika.
 10. Wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 11. Osoba, której nazwisko widnieje w zgłoszeniu online, poprzez wysłanie zgłoszenia oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu firmy, którą reprezentuje i do zawarcia w jej imieniu Umowy z Organizatorem.
 12. O przyjęciu zgłoszenia Zgłaszający zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 13. Wpłaty, o której mowa w punkcie 3, 5 lub 7 niniejszego Regulaminu, należy dokonać w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia i przed terminem rozpoczęcia Sympozjum.
 14. Wpłaty za pośrednictwem bramki Przelewy24 należy dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą, kierując się instrukcjami otrzymanymi po wysłaniu zgłoszenia. Operatorem płatności za pomocą kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 15. Wpłaty z terminem należy dokonać na numer konta podany na przesłanej fakturze proforma: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, ul. Konarskiego 18C/2-11A, 44-100 Gliwice, NIP: 631-257-96-51, Nr konta PLN: 11 2490 0005 0000 4500 8333 1037 Alior Bank, Nr konta EUR: PL 62 2490 1057 0000 9902 5530 8045 Alior Bank.
 16. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Sympozjum, na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji należy dokonać każdorazowo w formie pisemnej, przesyłając stosowną informację do Organizatora na adres e-mail: mkmera@plgbc.org.pl bądź pocztą na adres Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, ul. Konarskiego 18C/2-11A, 44-100 Gliwice. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą potwierdzenia jej otrzymania przez Organizatora.
 17. Pełen zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem (do dnia 23.09.2021r. włącznie).
 18. W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum po dniu 23.09.2021r., Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia pełnych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawarcia umowy.
 19. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Sympozjum.
 20. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Sympozjum, w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego. Zmiana nazwiska uczestnika możliwa jest jednak wyłącznie do dnia 01.10.2021r.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca Sympozjum, platformy do transmisji live oraz do odwołania wydarzenia.
 22. W przypadku odwołania Sympozjum, mającego bezpośredni związek z negatywnymi skutkami COVID-19, Organizator zwróci Uczestnikowi pełną opłatę konferencyjną w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy (więcej o sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19: w części IA niniejszego Regulaminu).
 23. Rejestrując się poprzez formularz online, Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych – patrz poniżej: II. Przetwarzanie danych osobowych.
 24. Zgłoszenie uczestnictwa stacjonarnego jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo i terytorialnie zgody na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do zdjęć i nagrań wideo z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika wykonanych podczas Sympozjum oraz wypowiedzi związanych z udziałem w Sympozjum i bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań wideo, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć i nagrań wideo, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach promocyjnych, referencyjnych, naukowych i edukacyjnych przez Organizatora. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, tj. na stronie internetowej Organizatora, na stronie internetowej Sympozjum oraz na portalach społecznościowych.
 25. Ustalenie to dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w Sympozjum w trakcie aktywności konferencyjnych oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź pozowanie do zdjęcia.
 26. Wszelkie reklamacje uczestników Sympozjum wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora podany w pkt. 1.
 27. Reklamacje Uczestników Sympozjum mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydarzeń lub dnia ich odwołania.
 28. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

W związku z pandemią COVID-19, Sympozjum zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator oraz Hotel Sound Garden dołożą wszelkich starań, aby stacjonarna forma Sympozjum odbyła się w warunkach bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Zobowiązania i zalecenia dla Uczestnika:

 1. Podczas rejestracji Uczestnik oświadcza, czy jest zaszczepiony na COVID-19.
 2. Uczestnik zobowiązany jest złożyć na miejscu Sympozjum oświadczenie o stanie zdrowia związanym z COVID-19.
 3. Na miejscu Sympozjum nie mogą przebywać osoby chore na COVID-19 i mające objawy wskazujące na możliwość zakażenia.
 4. Uczestnik zobowiązany jest nosić maseczkę zakrywającą nos i usta.
 5. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego min. 1,5m i unikanie bliskiego kontaktu, np. uścisku dłoni, gromadzenia się.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do częstego mycia rąk lub dezynfekcji dostępnymi na miejscu Sympozjum preparatami.
 7. Zaleca się poruszanie się zgodnie z wyznaczonymi drogami komunikacji oraz spożywanie posiłków jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych obsługi Sympozjum.

Przetwarzanie danych osobowych związanych ze stanem zdrowia – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego podczas występowania na terenie Polski COVID-19

 1. Administratorem Państwa danych jest: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317576 (dalej: „PLGBC”), REGON 241 056 815, NIP 631 257 96 51.
 2. Kontakt z Administratorem danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@plgbc.org.pl.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników:
 • W zakresie imienia i nazwiska oraz informacji o stanie zdrowia Uczestnika obejmującej oświadczenie, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym – jest obligatoryjne. W wypadku, gdy Uczestnik nie złoży pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia na miejscu Sympozjum, nie będzie mógł wziąć w nim udziału.
 • W zakresie informacji o stanie zdrowia Uczestnika obejmującej oświadczenie, że Uczestnik został zaszczepiony przeciw COVID-19 – jest dobrowolne, ale ułatwi Organizatorowi zastosowanie się do obowiązujących w danym momencie wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • W zakresie danych kontaktowych Uczestnika obejmujących adres i telefon – jest dobrowolne, ale ułatwi służbom sanitarnym prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Sympozjum.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie informacji o stanie zdrowia (w tym imienia i nazwiska), adresu i telefonu Uczestnika jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, to jest przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawierające imię i nazwisko oraz informację o zdrowiu Uczestnika są przetwarzane w celu minimalizacji wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego.
 3. Dane osobowe Uczestnika: numer telefonu i adres są przetwarzane w celu udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym wydarzenia w celu skontaktowania się z Uczestnikami Sympozjum po jego zakończeniu, w wypadku prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Sympozjum.
 4. W związku z realizacją celów wskazanych w pkt 5 i 6, dane Uczestnika mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom danych:
 • Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu,
 • służbom porządkowym wydarzenia.
 1. Dane Uczestników Administrator przetwarzać będzie przez okres od daty złożenia oświadczenia o stanie zdrowia do upływu 14 dni od daty Sympozjum. Po upływie tego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 2. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, przy czym uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych, których podanie jest dobrowolne;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych lub ogranicza je do niezbędnego minimum, przy czym uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych, których podanie jest dobrowolne;
 • prawo do skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w odniesieniu do danych, których podanie jest obligatoryjne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszych stron internetowych jest dla nas sprawą kluczową. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 2021 (dalej: Sympozjum) wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako Administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Administratorem Państwa danych jest: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317576 (dalej: „PLGBC”), REGON 241 056 815, NIP 631 257 96 51.

2. Kontakt z Administratorem danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@plgbc.org.pl.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe zbierane są w celu obsługi Państwa uczestnictwa w Sympozjum, obsługi finansowej zarejestrowanych Uczestników Sympozjum i dokumentacji fotograficznej Sympozjum oraz do dystrybucji Newslettera PLGBC do jego subskrybentów. Dane przetwarzane w celu obsługi uczestnictwa i obsługi finansowej to: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres email i numer telefonu Uczestnika, w przypadku firm również adres firmy i jej numer NIP. Dane przetwarzane w celu dokumentacji Sympozjum to zdjęcia i nagrania z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika stacjonarnego. Dane przetwarzane w celu dystrybucji Newslettera to: adres email, imię, nazwisko.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w niezależnych celach:

  • organizacji Sympozjum, w tym umożliwienia zalogowania się na Sympozjum dla uczestników z dostępem do transmisji live, i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Państwa uczestnictwa w Sympozjum – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Sympozjum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);
  • obsługi finansowej Państwa uczestnictwa w Sympozjum: w przypadku płatności z terminem na podstawie faktury proforma dane pozostają u Administratora. W przypadku płatności online dane przekazywane są na podstawie Umowy o powierzeniu danych do operatora bramki Przelewy24, firmy PayPro SA. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Sympozjum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*)
  • dystrybucji Newslettera do jego subskrybentów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do dystrybucji Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest obrona przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Sympozjum.
  • poprawy funkcjonalności strony internetowej; poprawienia szybkości działania strony internetowej; dopasowanie treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą̨ zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i Państwa adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub z Państwa rejestracji na Sympozjum; zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania naszych stron internetowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych. Państwa dane osobowe przekazujemy:

  • podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności operatorowi bramki Przelewy24, dostawcom usług IT – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie Umów o powierzeniu danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
  • osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych. Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

  • przez okres Państwa uczestnictwa w Sympozjum w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są̨ w celu organizacji Sympozjum i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Sympozjum, a także w celach archiwalnych – po wywiązaniu się z tych zobowiązań;
  • przez okres obowiązywania Państwa zgody na dystrybucję Newslettera – to jest do czasu wypisania się z Newslettera;
  • przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • pliki cookies sesyjne pozostają w Państwa przeglądarce przez okres do 540 dni lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Rejestracja uczestnictwa, a zatem przesłanie swoich danych osobowych, niezbędne jest do wpisania Państwa na listę uczestników Sympozjum, do umożliwienia zalogowania się na Sympozjum dla uczestników z dostępem do transmisji live i do obsługi finansowej Państwa uczestnictwa. Usunięcie danych następuje po wypełnieniu wszystkich zobowiązań związanych z rezygnacją z uczestnictwa (patrz: Warunki uczestnictwa).

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Z omówionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. II 2.

8. Pliki cookies. Niniejszy Regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniach za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Państwa, a świadczonych drogą elektroniczną przez PLGBC. PLGBC jako właściciel stron w domenach .plgbc.org.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Państwa urządzeniach.

  • Co to są pliki cookies (tzw. ciasteczka)? Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w przeglądarce użytkownika na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetowa.
  • Wykorzystanie plików cookies. Korzystając ze stron internetowych PLGBC, poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie cookies zgodnie z niniejszym Regulaminem cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas cookies lub innych podobnych technologii, mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Korzystając ze stron w domenach .plgbc.org.pl wyrażają Państwo zgodę̨ na używanie plików cookies zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez stronę PLGBC takich plików, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej w domenie .plgbc.org.pl. Stosowane przez PLGBC cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Strony w domenie .plgbc.org.pl używają plików cookies w celu:
   • poprawy funkcjonalności strony internetowej;
   • poprawy szybkości działania strony internetowej;
   • dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub Państwa rejestracji na Sympozjum.
   • zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania stron internetowych w domenie .plgbc.org.pl;

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie .plgbc.org.pl.

Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej. W przypadku niemożności odnalezienia takiej instrukcji zapraszamy do kontaktu z nami.

  • Logi systemowe. Niezależnie od plików cookies, strony PLGBC przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisują na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:
   • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
   • adres IP;
   • datę i czas dostępu;
   • czas przebywania na stronie w naszej domenie;
   • przesłaną ilość danych;
   • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania stroną, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na stronie, a także w celach statystycznych, informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników strony.