regulamin i warunki uczestnictwa w 10. plgbc green building symposium online, 08.10.2020

I. Warunki uczestnictwa

1. Organizatorem 10. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM – (zwanego dalej: Sympozjum) jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Konarskiego 18C/2-11A (zwane dalej: Organizatorem). Sympozjum odbędzie się 8 października 2020r.

2. Udział w Sympozjum jest płatny.

3. Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi:

  1. dla osób z firm niebędących członkami PLGBC oraz osób fizycznych niebędących członkami indywidualnymi – do dnia 08.09.2020: 290 PLN netto + 23% VAT, od 09.09.2020 do 08.10.2020: 390 PLN netto + 23% VAT.
  2. dla osób z firm będących członkami PLGBC oraz członków indywidualnych: 49 PLN netto + 23% VAT.

4. Podana w punkcie 3 opłata obejmuje:

  1. Dostęp do transmisji live online,
  2. Dostęp do prezentacji online,
  3. Dostęp do dodatkowych materiałów online,
  4. Dostęp do nagrań transmisji 90 dni po wydarzeniu.

5. Zgłoszenie na Sympozjum następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego on-line na stronie internetowej: symposium.plgbc.org.pl i uiszczenie opłaty konferencyjnej na podstawie faktury proforma (wysyłanej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail) lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego on-line za pośrednictwem bramki Przelewy24 i uiszczenie opłaty konferencyjnej na podstawie instrukcji otrzymanych automatycznie z systemu Przelewy24. Organizator wyśle wiadomość z fakturą proforma lub fakturą VAT w przypadku płatności przez Przelewy24 w formacie pdf maksymalnie siedem dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika.

6. Wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

7. Osoba, której nazwisko widnieje w zgłoszeniu online poprzez wysłanie zgłoszenia oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu firmy, którą reprezentuje i do zawarcia w jej imieniu Umowy z Organizatorem.

8. O przyjęciu zgłoszenia Zgłaszający zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

9. Wpłaty, o której mowa w punkcie nr 3 niniejszego Regulaminu, należy dokonać w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia i przed terminem rozpoczęcia Sympozjum. Wpłaty za pośrednictwem bramki Przelewy24 należy dokonać, kierując się instrukcjami otrzymanymi po wysłaniu zgłoszenia.

10. Wpłaty z terminem należy dokonać na numer konta podany na przesłanej fakturze proforma: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, ul. Konarskiego 18C/2-11A, 44-100 Gliwice, NIP: 631-257-96-51, Nr konta PLN: 11 2490 0005 0000 4500 8333 1037 Alior Bank, Nr konta EUR: PL 62 2490 1057 0000 9902 5530 8045 Alior Bank. Wpłaty za pośrednictwem bramki Przelewy24 należy dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą, kierując się instrukcjami otrzymanymi po wysłaniu zgłoszenia. Operatorem płatności za pomocą kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Sympozjum, na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji należy dokonać każdorazowo w formie pisemnej, przesyłając stosowną informację do Organizatora na adres e-mail: mkmera@plgbc.org.pl bądź pocztą na adres Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, ul. Konarskiego 18C/2-11A, 44-100 Gliwice. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą potwierdzenia jej otrzymania przez Organizatora.

12. Pełen zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem (tj. do dnia 24.09.2020r. włącznie).

13. W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum po dniu 24.09.2020r., Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia pełnych kosztów uczestnictwa, wynikających z zawarcia umowy.

14. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Sympozjum.

15. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Sympozjum, w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego. Zmiana nazwiska uczestnika możliwa jest jednak wyłącznie do dnia 01.10.2020r.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, platformy do spotkań online oraz do odwołania wydarzenia.

17. Rejestrując się poprzez formularz on-line, Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych – patrz poniżej: II. Przetwarzanie danych osobowych.

18. Wszelkie reklamacje uczestników Sympozjum wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora podany w pkt. 1.

19. Reklamacje uczestników Sympozjum mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydarzeń lub dnia ich odwołania.

20. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszych stron internetowych jest dla nas sprawą kluczową. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w 10. PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM (dalej: Sympozjum) wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako Administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Administratorem Państwa danych jest: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317576 (dalej: „PLGBC”), REGON 241 056 815, NIP 631 257 96 51.

2. Kontakt z Administratorem danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@plgbc.org.pl.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe zbierane są w celu obsługi Państwa uczestnictwa w Sympozjum, obsługi finansowej zarejestrowanych Uczestników Sympozjum oraz do dystrybucji Newslettera PLGBC do jego subskrybentów. Dane przetwarzane w celu obsługi uczestnictwa i obsługi finansowej to: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres email i numer telefonu Uczestnika, w przypadku firm również adres firmy i jej numer NIP. Dane przetwarzane w celu dystrybucji Newslettera to: adres email, imię, nazwisko.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w niezależnych celach:

  1. organizacji Sympozjum, w tym umożliwienia Państwu zalogowania się na Sympozjum, i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Państwa uczestnictwa w Sympozjum – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Sympozjum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);
  2. obsługi finansowej Państwa uczestnictwa w Sympozjum: w przypadku płatności z terminem na podstawie faktury proforma dane pozostają u Administratora. W przypadku płatności online dane przekazywane są na podstawie Umowy o powierzeniu danych do operatora bramki Przelewy24, firmy PayPro SA. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Sympozjum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*)
  3. dystrybucji Newslettera do jego subskrybentów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do dystrybucji Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest obrona przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Sympozjum.
  5. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; poprawienia szybkości działania strony internetowej; dopasowanie treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą̨ zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i Państwa adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub z Państwa rejestracji na Sympozjum; zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania naszych stron internetowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych. Państwa dane osobowe przekazujemy:

  1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności operatorowi bramki Przelewy24, dostawcom usług IT – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie Umów o powierzeniu danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
  2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych. Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

  1. przez okres Państwa uczestnictwa w Sympozjum w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są̨ w celu organizacji Sympozjum i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Sympozjum, a także w celach archiwalnych – po wywiązaniu się z tych zobowiązań;
  2. przez okres obowiązywania Państwa zgody na dystrybucję Newslettera – to jest do czasu wypisania się z Newslettera;
  3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  4. pliki cookies sesyjne pozostają w Państwa przeglądarce przez okres do 540 dni lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Rejestracja uczestnictwa, a zatem przesłanie swoich danych osobowych, niezbędne jest do wpisania Państwa na listę uczestników Sympozjum, do umożliwienia Państwu zalogowania się Sympozjum i do obsługi finansowej Państwa uczestnictwa. Usunięcie danych następuje po wypełnieniu wszystkich zobowiązań związanych z rezygnacją z uczestnictwa (patrz: Warunki uczestnictwa).

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Z omówionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. I 2.

8. Pliki cookies. Niniejszy Regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniach za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Państwa, a świadczonych drogą elektroniczną przez PLGBC. PLGBC jako właściciel stron w domenach .plgbc.org.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Państwa urządzeniach.

  1. Co to są pliki cookies (tzw. ciasteczka)? Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w przeglądarce użytkownika na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetowa.
  2. Wykorzystanie plików cookies. Korzystając ze stron internetowych PLGBC, poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie cookies zgodnie z niniejszym Regulaminem cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas cookies lub innych podobnych technologii, mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Korzystając ze stron w domenach .plgbc.org.pl wyrażają Państwo zgodę̨ na używanie plików cookies zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez stronę PLGBC takich plików, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej w domenie .plgbc.org.pl. Stosowane przez PLGBC cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Strony w domenie .plgbc.org.pl używają plików cookies w celu:
   • poprawienia funkcjonalności strony internetowej;
   • poprawienia szybkości działania strony internetowej;
   • dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub Państwa rejestracji na Konferencję.
   • zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania stron internetowych w domenie .plgbc.org.pl;

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie .plgbc.org.pl.

  1. Pliki cookies podmiotów trzecich. Korzystając ze stron w domenie .plgbc.org.pl przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.
  2. Zmiana ustawień lub usuniecie plików cookies pochodzących ze stron PLGBC. Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę̨ ustawień zapisywania plików cookies lub usuniecie zapisanych plików:

Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej. W przypadku niemożności odnalezienia takiej instrukcji zapraszamy do kontaktu z nami.

  1. Logi systemowe. Niezależnie od plików cookies, strony PLGBC przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisują na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:
   • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
   • adres IP;
   • datę̨ i czas dostępu;
   • czas przebywania na stronie w naszej domenie;
   • przesłaną ilość danych;
   • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania stroną, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na stronie, a także w celach statystycznych, informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników strony.